Schrijf je in & krijg direct €5 korting!
Koop nu een PREMIUM matras-pakket en krijg je PREMIUM hoeslaken aan 1/2 prijs!

WEDSTRIJDREGLEMENT

 

1. ORGANISATOR

Deze wedstrijd zonder aankoopverplichting wordt georganiseerd door QLEVR NV, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is in de Waterkeringstraat 21 te 320 Erembodegem, hierna genoemd: “QLEVR”.
Deelname aan de wedstrijd houdt een onvoorwaardelijke aanvaarding in van de bepalingen van dit reglement en van elke beslissing die QLEVR dient te treffen in het kader van deze wedstrijd.

 

2. WIE KAN DEELNEMEN?

Deelname aan de wedstrijd is toegelaten voor inwoners van België en/of Nederland.
Minderjarigen dienen de toestemming van hun ouders/voogd te hebben alvorens aan deze wedstrijd deel te nemen. Deze toestemming kan door QLEVR worden opgevraagd alvorens de prijs uit te reiken aan een minderjarige.

Deelname aan een wedstrijd is zonder enige aankoopverplichting. Indien een deelnemingsformulier dient ingevuld te worden, worden alleen volledig ingevulde deelnemingsformulieren die voor het einde van de wedstrijd ontvangen worden in aanmerking genomen.

Deelname kan enkel in eigen naam gebeuren en kan nooit uitgaan van meerdere personen. Iedere persoon mag slechts eenmaal per uniek e-mailadres aan de wedstrijd deelnemen.

QLEVR kan te allen tijde een persoon van deelname aan wedstrijden voor een bepaalde periode uitsluiten in geval van een inbreuk op een van de deelnemingsvoorwaarden of in geval van misbruik, misleiding of een deelname te kwader trouw.

 

3. WEDSTRIJDVERLOOP

Wat betreft de kennisvraag wordt aan de deelnemer gevraagd het juiste antwoord op te geven. In geval meerdere deelnemers een juist antwoord insturen, wordt de winnaar bepaald door het stellen van een schiftingsvraag. Een antwoord op deze schiftingsvraag is verplicht om geldig te kunnen deelnemen aan de wedstrijd.

Indien er te weinig of geen correcte antwoorden op de vra(a)g(en) zijn waardoor de prijs/prijzen niet kan/kunnen worden toegewezen, wordt/worden de resterende prijs/prijzen toegekend aan de deelnemer(s) die het correcte antwoord op de vra(a)g(en) het dichtst benaderd hebben/heeft. De toewijzing van de resterende prijs of prijzen gebeurt dan overeenkomstig de opgestelde rangschikking. In geval van een ex aequo wordt een bijkomende schiftingsvraag gesteld.

 

4. DE PRIJS

De prijs is nominatief (strikt op naam van de winnaars) en kan niet doorgegeven of verkocht worden. Het is ook verboden de prijs gratis aan te bieden of in een veiling aan te bieden op internetsites. Als op een of andere manier zou blijken dat de winnaar de prijs toch probeert te verkopen (bv. Door hem te koop aan te bieden op een website, via een krant, …) dan heeft QLEVR het recht de prijs in te trekken zonder dat daar een vergoeding of compensatie tegenover staat. De prijs is dan terug beschikbaar voor QLEVR en kan dus aan een andere deelnemer worden toegekend.

 

5. PERSOONSGEGEVENS

QLEVR is de verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens in het kader van de wedstrijd. We gebruiken gegevens voor het organiseren en voeren van de wedstrijd (beheren van deelnames, selecteren van een winnaar, etc.) en voor analysedoeleinden (omdat we het belangrijk vinden bepaalde statistieken van de wedstrijd of actie bij te houden). Daarnaast stem je er als deelnemer mee in dat we de gegevens gebruiken om bepaalde communicatie (nieuwsbrieven en/of commerciële acties en promoties) toe te sturen. Deze toestemming kan op elk moment ingetrokken worden. We delen gegevens niet met derde partijen. Onze volledige Privacy Policy vind je hier.

Deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat indien ze een prijs winnen, zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de website en andere online kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van QLEVR.

 

6. ALGEMENE BEPALINGEN

Over het wedstrijdreglement, de organisatie, het verloop en/of de bindende en onherroepelijke uitslag van de wedstrijd wordt geen correspondentie gevoerd (briefwisseling, e-mails en/of telefoongesprekken). Alle bijkomende mededelingen in verband met de wedstrijd gelden aanvullend op dit Reglement. Uitslagen en beslissingen van QLEVR en de eventuele wedstrijdjury kunnen nooit worden aangevochten.

Dit reglement wordt bekendgemaakt op de websites van QLEVR en kan daar desgewenst worden afgeprint. Alle bijkomende publicaties in verband met de wedstrijd gelden als punt van reglement, tenzij duidelijk anderszins bepaald. Alle beslissingen van QLEVR in het kader van deze wedstrijd zijn definitief en onherroepelijk.

Bij eventuele geschillen in het kader van deze wedstrijd zijn enkel de bevoegde Belgische rechtbanken bevoegd. Indien om redenen van internationaal recht toch een ander recht van toepassing is, zal bij de interpretatie van huidige algemene voorwaarden in de eerste plaats teruggegrepen worden naar Boek VI van het Belgisch Wetboek Economisch Recht.